roser

Program for Eidskog Arbeiderparti 2023-2027

Trygghet, fellesskap og framtid

Eidskog kommune inn i framtida

Vi mener at Eidskoginger er best tjent med at Eidskog består som egen kommune. Eventuelle endringer i kommunegrensene må bygge på frivillighet.

På visse området er vi likevel for små alene og står tryggere i et regionalt samarbeid. Vår ambisjon er at Eidskog kommune skal være en sterk og konstruktiv røst som bidrar positivt inn i det regionale samarbeidet i Kongsvingerregionen.

Kommunen vår må være i stand til å møte nye tider og behov. Eidskog Arbeiderparti vil gjøre kommunen rustet til å løse oppgavene til beste for innbyggerne våre.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Trygge kommunen som en attraktiv arbeidsplass for våre gode fagfolk
 • At vi tar godt vare på vår viktigste ressurs – våre ansatte – blant annet gjennom mulighet for kompetanseutvikling
 • At kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for nye lærlinger og ha fortsatt ha høye ambisjoner for antallet lærlinger og praksisplasser
 • At muligheten for å ta fagbrev på jobb benyttes i stor grad
 • At omstilling, fornyelse og utvikling skjer i samarbeid med de ansatte
 • Si et tydelig nei til konkurranseutsetting og privatisering av kommunale kjerneoppgaver
 • At kommunen sier nei til sosial dumping
 • Bli endra flinkere til å ta i bruk ny teknologi
 • At det er ønskelig å legge opp anbudsrunder på en måte som fremmer det lokale næringslivet der dette er konkurransedyktig
 • At kommunen vektlegger en god, åpen og fremoverlent kommunikasjon
 • At Eidskog kommune skal være en antirasistisk sone

En trygg og bærekraftig kommune

En sunn og god kommuneøkonomi er avgjørende for alle tjenester en kommune skal levere. Vi har opp gjennom årene tatt felles krafttak for å få en bærekraftig økonomi, men utfordringene står fortsatt i kø. Vi må ha en sunn økonomi, samtidig som vi må tørre å tenke på utvikling, helhet og forebygging. Vi mener dette både er god samfunnsøkonomi og god kommuneøkonomi med tanke på framtida.

Vekst i innbyggertallet er viktig for en kommune. Det gir muligheter for videre utvikling av velferdstjenestene. Samtidig er vekst viktig for utviklingen i et lokalsamfunn. Det gir framtidstro og investeringslyst som igjen gir grunnlag for arbeidsplasser, handel og næring.

Trygghet

Gode lokalsamfunn, trygge nærmiljøer og sterke fellesskap gir mulighet til et godt liv. Eidskog er i dag en god kommune å bo i for de aller fleste. Men vi har også betydelige utfordringer innen for eksempel folkehelse. Eidskog Arbeiderparti mener vi må fortsette å forsterke det tverrfaglige arbeidet og tenke enda mer helhet og forebygging. Det lønner seg kanskje ikke i et kortsiktig budsjettperspektiv, men vil alltid lønne seg langsiktig, samfunnsøkonomisk og ikke minst være viktig for det enkelte mennesket.

Eidskog kommune skal være en raus og god kommune for alle våre innbyggere. Vi ønsker å ta imot flyktninger under Ukraina-krisen, og i andre lignende konflikter.

Vi har tro på lokalt næringsliv.

Industrien i Eidskog har de seinere åra vært i stor utvikling og mange bedrifter leverer solide resultater. Det må vi bygge videre på og særlig legge til rette for vekst i og rundt eksisterende bedrifter. Samtidig må kommunen være med på laget til gründere og tilflyttere og sikre en fortsatt positiv utvikling.

Eidskog kommune trenger flere arbeidsplasser! Eidskog Arbeiderparti vil derfor prioritere at kommunen legger best mulig til rette for den enkelte bedrift.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for å sette oss inn i næringslivets behov, og vi skal strekke oss langt for å være en god samarbeidspartner
 • At Eidskog skal være en JA-kommune! Et negativt svar skal være godt begrunnet
 • Ta hele kommunen i bruk!
 • Ha en aktiv innsats for vekst i hele regionen gjennom blant annet regionalt samarbeid
 • Ha en rask og rimelig saksbehandling og vektlegge gjennomføringskraft
 • Fortsatt prioritere arbeidet med regulering og infrastruktur for næringseiendommer, inkludert aktiv dialog med det lokale næringsliv med fokus på arealutnyttelse
 • Være en god kommune for gründere.
 • Vi må ha en målbevisst satsning for å markedsføre kommunens muligheter mht nyetablering og tilflytting og jobbe aktivt med å hente nye bedrifter/næringer til Eidskog
 • Jobbe for å støtte eksisterende næringsliv, reiseliv og handelsvirksomhet
 • Jobbe videre med etablering og utvikling av statlig virksomhet og arbeidsplasser i Eidskog særlig ifbm med Politi, Toll og Statens Vegvesen

Bolyst, trivsel og miljø

Eidskog Arbeiderparti mener at Eidskog har et stort potensial for boligvekst, næringsutvikling, varehandel og sysselsetning. Vi skal være en kommune det er attraktivt å reise til, attraktivt å bosette seg i og attraktivt å drive næring i.

Vi ser det som en hovedoppgave å bidra til å snu den negative trenden i befolkningsutviklingen. Vi vil videreutvikle arbeidet med attraktivt sentrum for å bevare og utvikle handel, offentlige institusjoner og møteplasser.

Et av Eidskog kommune sine fremste fortrinn er levende grender og det skal vi fortsette å jobbe for å opprettholde.

Eidskog kommune kjennetegnes av stor grad av frivillighet og dugnadsvilje.

Dette er med på å gi både livskraftige og levende grender.  

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for aktivitet og folkehelse gjennom blant annet lekeplasser og aktivitetsplasser
 • Fortsatt vektlegge levende grender og at det skal bo folk i hele kommunen
 • Videreføre Nærmiljøfondet hvor grendelag og andre frivillige organisasjoner kan søke om medfinansiering til sine lokale prosjekter
 • Fortsette å arbeide for attraktive og levende sentrum og en tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig
 • Ha en målbevisst innsats for å synliggjøre kommunens fortrinn i forhold til nyetableringer og tilflytting
 • Sørge for samarbeid med utbyggere for å stimulere til bygging av boliger for ulike livsfaser og -situasjoner. Bygging av ungdomsboliger må vektlegges.
 • Sørge for byggeklare tomter og rask saksbehandling
 • Jobbe for at det etableres flere hurtigladere for el-biler i kommunen.

God infrastruktur

Veg, tog og øvrig infrastruktur er viktig for oss som bor i Eidskog, og et godt, trygt og forutsigbart tilbud er avgjørende med tanke på bolyst og innbyggerrekruttering. For alle pendlere bosatt i kommunen vår, er gode veger og tilpasset kollektivtilbud avgjørende. Vi er glade for at fylkeskommunen sin satsning på Fv. 21, men mange grep for god trafikksikkerhet gjenstår.

Tidsmessig god infrastruktur er avgjørende for vekst og utvikling. I dag er både folk og bedrifter avhengige av god mobil- og fiber/nett dekning for å skape arbeidsplasser og leve gode liv. Vi mener at det burde være et statlig ansvar å sikre internett over hele landet. Da dette dessverre er langt fra dagens realiteter, har Eidskog kommune tatt ansvar og bidratt til en storstilt utbygging.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Sluttføre arbeidet med god mobil- og fiber/nett dekning. Vår klare målsetning er at det skal være mulig å bo i hele kommunen.
 • Prioritere trafikksikkerhet langs FV 21, som for eksempel gangsti på Vestmarka, samt jobbe systematisk for å fjerne andre trafikkfarlige punkter
 • At vi må følge opp vedtatt vedlikeholdsplan. Det er viktig å ta vare på det vi eier. Det må settes av midler årlig til opprustning av veg og bygg (langtidsplan),
 • Opprettholde minst dagens investeringsnivå for oppgraderinger på veg, bru og gatelys
 • Fortsette arbeidet med å få togstopp på Skotterud
 • Opprettholde og utvikle videre dagens busstilbud, inkludert bestillingsruter
 • Støtte opp under dagens bestillingsrute med Ruter til Oslo over FV 21
 • Jobbe med trafikksikkerhet med vekt på utbygging av gang- og sykkelstier
 • Jobbe sammen med stat og fylke som veieiere på deres veger når det gjelder opprusting og trafikksikkerhet i kommunen

Barn og ungdom er framtida vår

Å sikre «unga våre» en trygg oppvekst vil bestandig være en viktig oppgave. Både barnehagen og skolen skal favne alle barn og legge til rette for at de trives, føle seg sett og verdsatt. Alle barn skal oppleve læring og føle mestring i møte med trygge og kunnskapsrike fagfolk. Det viktigste arbeidet i den kommende perioden blir å fortsette den positive utviklinga oppvekstsektoren er inne i.

Flerbrukshall og svømmehall må være neste store investeringsprosjekt for Eidskog kommune. Dette er viktig for mange, og det er beklagelig at prosjektet har dratt ut i tid. Vi har en klar ambisjon om at løsning for dette må på plass ila neste valgperiode.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • I tråd med kommuneplanens sin samfunnsdel prioritere barn og unge. Vi må ha som målsetning å øke eller minst opprettholde dagens fødselstall på ca 45
 • Ha fokus på tidlig innsats, med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Alle elever skal få tilpasset opplæring.
 • Arbeide systematisk med å følge opp elever med usynlige diagnoser som for eksempel dysleksi
 • Jobbe for en mer helhetlig skoledag, med vekt på tilbud på ettermiddagstid som for eksempel leksehjelp, fritidsklubb, mat og aktiviteter
 • Arbeide kontinuerlig med tiltak for å forebygge frafall i grunnskolen og videregående skole
 • Satse på etterutdanning for lærere og barnehagelærere for å styrke klasseledelse og det kollektive læringsmiljøet
 • At Eidskog ungdomsskole fortsetter som MOT-skole
 • Ha nulltoleranse når det gjelder mobbing!
 • Prioritere laget rundt barnet helt fra barnet ligger i mors liv. Helsestasjon må fortsatt være et satsningsområde og gjerne styrket gjennom frivillig aktivitet slik som «Home Start»
 • Jobbe for god inkludering og kjempe mot utenforskap
 • Prioritere å få på plass ny flerbrukshall og renovert svømmehall

Ung i Eidskog 

Vi vil arbeide for at ungdom ønsker å bli boende i kommunen vår eller flytte tilbake etter endte studier. Skal Eidskog kunne bestå som egen kommune, og ikke minst som et godt sted å bo, må vi gi dagens barn og unge gode opplevelser og en følelse av å være glad i stedet de vokser opp.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for flere trygge og gode møteplasser for ungdommen vår som for eksempel Kulturskolen, Ungdommens Hus, BUA
 • Være en god og aktiv støttespiller for frivillighet, idrett og kultur slik at et variert fritidstilbud for ungdom videreføres og styrkes
 • Satse mer på sommerjobbtilbud for ungdom under 18 år og et bedre aktivitetstilbud i ferier for både barn og ungdommer
 • Jobbe tett med og for ungdom i sentrumsutviklingen slik at ungdommens ønsker så langt det er mulig blir hensyntatt
 • At unge må få reell medbestemmelse på egne premisser og være med å forme bygda vår
 • Videreføre kantineordningen på ungdomsskolen og gjerne forsøke det samme ved barneskolene
 • Prioritere aktiviteter for barn og ungdom ved tildeling av kommunale midler i tråd med prioriteringene i kommuneplanens samfunnsdel
 • Støtte opp under det fylkeskommunale tilbudet «hjem for 75»
 • Ha fortsatt fribruk av hall for barn og ungdom
 • Videreutvikle bruken av Kulturskolebygget. Herunder kartlegge behov og muligheter for utvikling av innholdet i Kulturskolen som for eksempel e-sport, dans, kunst mv.
 • Fortsatt ha minst 3 lærlinger/ praksiskandidater i kommunal regi per tusen innbyggere. Arbeidet med rekruttering må intensiveres
 • Legge til rette for bygging av rimelige og bærekraftige ungdomsboliger. Det er viktig at disse ligger sentrumsnært med tanke på nærhet til kollektivtransport. Mulighetene innenfor Husbanken og særlig konseptet «leie til eie» må forfølges aktivt

Miljø og klima

Eidskog kommune har forpliktet seg til å være en del av Kongsvingerregionens målsetning om å være Norges grønne hjerte. Grønn vekst skal gi økt verdiskapning lokalt og bidra til en bærekraftig nasjonal vekst. Klimagassutslippene begrenses ikke av land- eller kommunegrenser, og begrepet «tenke globalt og handle lokalt» er derfor svært sentralt.  

Eidskog Arbeiderparti har sagt nei til vindmøller både i eget «hus» og hos våre nabokommuner. Vi ønsker samtidig å stille egnede arealer til disposisjon for energiproduksjon og ser positivt på at Eidskog kan bli «solkraft-kommune». Vi ønsker også å ta et tydelig krafttak for energieffektivisering i egne bygg.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • At FNs 17 bærekraftmål skal være drivere i samfunnsutviklingen
 • At Eidskog kommune aktivt følger opp miljø- og klimaplanen vår og dermed vedtar handlingsplan for miljø- og klima, som revideres og følges opp årlig ved budsjettbehandlingen
 • At Eidskog kommune stiller seg positiv til og tilrettelegger for solkraft
 • At det skal vedtas en plan for energieffektivisering i offentlige bygg og avsettes midler til årlige handlingsplaner
 • Vurdere klimakonsekvensene ved politiske vedtak
 • Stille miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester i kommunen
 • Bygge mer i tre
 • At biler som brukes i kommunal regi fortrinnsvis skal være el-biler
 • Ha sikkerhet for godt vann i hele kommunen. På Åbogen bør det derfor utredes en tilknytning til Vannverket på Granli

Vårt grønne gull

Et aktivt og nyskapende jord- og skogbruk har et stort potensial for å bidra til verdiskaping og skape flere arbeidsplasser. I Eidskog er kommuneskogen vårt arvesølv og har i over 100 år tilført fellesskapet store verdier. Slik kan vi også i framtida sikre allmennheten god tilgang på natur, jakt- og friluftsmuligheter.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Beholde kommuneskogen i kommunalt eie og drifte denne med tanke på både biologisk og økonomisk bærekraft
 • Fortsatt legge til rette for nye arbeidsplasser innen jordbruket, spesielt gjennom kulturbasert næring som for eksempel gårdsturisme
 • Følge opp rovviltforvaltningen og være positive til aktiv jakt og forvaltning av rovdyr i vår region i tråd med nasjonal politikk
 • Prioritere at det skal være «lys i alle hus» og føre en konsesjons- og bopliktlinje som bygger opp under økt bosetting i kommunen vår
 • Støtte opp under lokalt eierskap til jord og skog

Leve hele livet

Eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Tilbudet til våre eldre må tilpasses til dette mangfoldet. Mange eldre er en stor ressurs med sin erfaring, kompetanse og arbeidskraft som kommer både kommune og innbyggere til gode.

Vi er stolte av det gode tilbudet vi har i Eidskog kommune innen helse- og eldreomsorg. Men vi erkjenner også at vi alltid kan bli bedre. Det er viktig at eldre som ønsker det, får lov å bo hjemme så lenge det er mulig. Men når det oppstår et behov for sykehjem eller omsorgsbolig, skal vi være klare og kvaliteten skal være høy. Pårørende og frivillige som ønsker å gjøre en innsats, skal anerkjennes og gis gode rammer.

Vi må ta i bruk velferdsteknologi på alle området der dette kan gi gevinst, det være seg for kommunen eller den enkelte bruker. Vi må sørge for at dette gjøres på en trygg og god måte både for mottaker av tjenesten og pårørende.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Fullføre arbeidet med bygging av et nytt kjøkken på Helsetunet! God kortreist mat skal være et prioritert område
 • Være en aktiv tilrettelegger for et godt legesenter og trygge fastlegeordningen
 • Trygge folk i at vi i Eidskog har «rett tjeneste, på rett sted til rett tid», blant annet ved å følge opp Helse- og omsorgsplanen
 • Avsette midler til å fortsette satsningen på god og brukervennlig velferdsteknologi
 • Styrke innsatsen for demente og vedta en demensplan
 • Videreutvikle det psykiske helsetilbudet med vekt på viktig lavterskeltilbud som møteplasser. Det må vurderes å etablere en egnet møteplass på Magnor
 • Styrke barne- og ungdomspsykiatrien med fokus på arbeid mot mobbing og rusmisbruk
 • Bruke Eldres Råd og Funksjonshemmedes Råd aktivt som samarbeidspartnere og høringsinstanser
 • At matombringing til eldre/uføre fortsetter og vurderes styrket
 • At kommunen fortsatt skal legge til rette for kursing av eldre i den digitale verden

Folkehelse = Helse for alle

Eidskog Arbeiderpartis mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. God folkehelse starter tidlig!

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • At jordmor- og helsesøstertjenesten skal fortsette å være et godt første møte med kommunen for våre nye borgere. Det skal være et godt og trygt møte hvor alle blir hørt og sett, og de som har behov for det blir fulgt opp tett.
 • Prioritere tiltak mot barnefattigdom
 • Drive et aktivt og tverrfaglig folkehelsearbeid for å forebygge sykdom og lidelse
 • Videreføre aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere og gjerne utvide tilbudet, gjerne gjennom Vilja
 • Jobbe for å styrke ettervern for mennesker som vil unnslippe rus
 • Jobbe aktivt for at flest mulig av våre innbyggere som ikke er i ordinært arbeid, likevel skal ha en meningsfull og god jobb eller aktivitet å gå til. Ute-gruppa «Vi vil vi kan» er utmerket eksempel på hvor bra dette kan fungere
 • At vi viderefører våre gode dagsentertilbud som for eksempel Mulighuset
 • At vi fortsatt skal ha et godt lavterskeltilbud gjennom Frisklivssentralen med vekt på fysisk og psykisk helse – som for eksempel golfprosjektet «et slag av gangen»
 • Vektlegge, støtte og bruke de gode møteplassene
 • Vektlegge samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen, samt aktiviteter som fører til god inkludering.

Kultur og frivillighet i Eidskog

I Eidskog har vi et rikt kulturliv, inkludert idrett, hvor mye er basert på frivillighet. Det legges ned utallige dugnadstimer i Eidskog, og denne frivillige innsatsen har en stor verdi for bygda vår!

Eidskog Arbeiderparti mener vi har en forpliktelse til å støtte opp under og gi gode rammebetingelser til dem som driver frivillig aktivitet. Samtidig har også kommunen et ansvar for å gi innbyggere kulturopplevelser av høy kvalitet.

Eidskog Arbeiderparti vil:

 • Jobbe på lag med frivilligheten og gi lag og foreninger gode rammebetingelser
 • At vår gode kulturskole skal være et tilbud til alle
 • Sikre biblioteket som en attraktivt og god møteplass for de gode kulturopplevelsene
 • Følge opp kulturminneplanen og fortsatt ha Matrand som kommunens naturlige kulturhistoriske sentrum. Gå i dialog med Matrand Grendelag på hva dette kan bety i praksis
 • Med bakgrunn i Børli-jubileet og i samarbeid med Børliselskapet og familien bør det satses bredt på «Børli» som merkevare for Eidskog kommune
 • At potten til kulturmidler videreføres minst på dagens nivå
 • Styrke samarbeidet med grendelagene
 • At Eidskog kommune viderefører det gode samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT). Samarbeidet utvikles videre i prosjekt av felles interesse
 • At kommunen skal være en positiv bidragsyter og/ eller katalysator til større arrangement og festivaler
 • At vi jobber videre med det store potensiale for utvikling på Morokulien og Fredsplassen

Er du enig med Eidskog Arbeiderparti om Program for Eidskog Arbeiderparti 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker