Må offentliggjøres!

I et leserinnlegg 17. april i Glåmdalen skriver ordfører Kamilla Thue om nødvendigheten for å få en avklaring av varslersaken og en offentlig redegjørelse av uttalte påstander. Her kan du lese hele leserinnlegget

Må offentliggjøres!

Glåmdalen skriver på lederplass fredag 5. april at «Varslersaken i Eidskog Kommune trenger en avklaring. Hvis det er hold i det såkalte faglige sporet i varselet må dette redegjøres for i full offentlighet». Jeg kunne ikke vært mer enig!

Det er gått over 8 måneder nå, uten at de som er omtalt i varselet har fått se/lese ett eneste dokument eller påstand. De alvorlige påstandene er helt umulig å imøtegå og tilbakevise så lenge saken er unntatt offentlighet. Personalsaker skal normalt være unntatt offentlighet, men her har varsler og advokat selv valgt å ta saken ut i media og saken er blitt politisert på en uheldig måte.

Situasjonen som er oppstått er ødeleggende for Eidskog kommunes omdømme, for de ansatte og Eidskog kommune som arbeidsplass.  For alle parters skyld forventer jeg derfor at både anklager, evt. «bevis» og helst hele varslet framlegges for offentligheten snarest!

I forkant av kommunestyret 2. april ble vi som er omtalt i varselet muntlig orientert om vår egen påståtte rolle, av setterådmann Rasmussen. I kommunestyremøte sa Rasmussen at mange av tilbakemeldingene fra disse møtene går ut på at man ikke kjenner seg igjen i påstandene som er framsatt. Setterådmannen sa videre at saken besto av et faglig spor og et personalmessig spor. Siden vi som politikere kun har et personalansvar for rådmannen må anklagene mot politisk ledelse bunne i det faglige sporet. 

Rasmussen redegjorde videre for at kommunen innhentet god ekstern kompetanse og veiledning samt fulgt opp gitte råd. Setterådmannen hadde derfor kun vurdert det personalmessige sporet. På direkte spørsmål om alvorlighetsgrad i det faglige sporet sa han at varslers advokat nok brukte «store bokstaver» i anklagene mot kommunen. Personalsaken er derfor på rådmannen i Eidskog sitt bord etter vedtak i kommunestyret, basert på ønske fra varsleren selv (og setterådmann) om slike samtaler. Dette er bra, men det burde skjedd på et langt tidligere tidspunkt.

Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved hvordan en sak som påstås å være «.. av stor allmenn interesse» kan løses på denne måten.  For meg er det vanskelig å akseptere at de alvorlige og krenkende påstandene bare blir hengende uten avklaring. Siden saken er unntatt offentlighet blir det umulig å komme til ordet med en annen side av saken.

Jeg forventer i likhet med Glåmdalen at ting ikke feies under teppet og at innbyggerne i Eidskog snarest får vite hva dette dreier seg om! Hvis så ikke skjer kan det vel bare forstås som at saken er død og grunnløs? I så tilfelle bør de alvorlige anklagene beklages.

Kamilla Thue

Ordfører i Eidskog Kommune